PREMONTREI RENDI SZENT NORBERT GIMNÁZIUM

9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.; Tel.: 94 / 333-700; Fax: 94 / 333-699 mellék 34; Mobil: 30 / 414-6202; Email: gimnazium @ szent-norbert.hu


FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

az esti munkarend szerint működő gimnáziumi felnőttoktatásról

Az iskola fenntartója:

Csornai Premontrei Prépostság, 9300. CSORNA, Soproni út. 65.

Az iskola bemutatása

A Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium egyházi fenntartású intézmény, oktatási rendszere és Pedagógiai Programja a köznevelési törvény előírásainak megfelel, állami oktatási-nevelési feladatot lát el. Ennek értelmében a tanulói jogviszonyra szintén a köznevelési törvény előírásai érvényesek. A megszerzett bizonyítványok állami középfokú végzettséget igazolnak, melyek biztos alapot nyújtanak az egyetemi továbbtanuláshoz is.

Iskolánk pedagógiai törekvése az alapvető erkölcsi, etikai és vallási értékek közvetítése.

 

A felnőttoktatás iskolánk által felvállalt funkciói:

·        Pótló-rehabilitáló funkció: az iskolázottságbeli hiányok pótlása.

·     Továbbképző funkció: új tudások átadása - munkavégzéshez, szakmaváltáshoz, továbbtanuláshoz szükséges ismeretek nyújtása.

·        Művelő funkció: az általános műveltséget megalapozó ismeretek átadása, készségek kialakítása.

Alapelvek:

·  átjárhatóság,

·  egymásra épülés,

·  magas színvonalú, egyedi elemekkel bővített elméleti képzés,

·  az Európai Unió képzési normáihoz való alkalmazkodás,

·  alkalmazkodás a szakirányú felsőfokú képzés követelményrendszeréhez.


A felnőttoktatási tagozat oktatási rendje

A felnőttoktatási (esti) tagozaton a tanítás két napra elosztva, kedd és csütörtöki napokon, órarend szerint, általában 15:00 – 20:00 óra között kerülnek megtartásra.

A tanulmányi munkát tanév közben elsősorban a negyedéves, féléves (írásbeli, szóbeli) beszámolókon értékeljük. (Időpontját az első tanítási héten közöljük). Az esti tagozatú oktatás lehetővé teszi minden tantárgyból az év közbeni érdemjegyszerzést, így negyedévente és év végén nem feltétlenül kell vizsgázni!

Az iskola tanév közben egyes tantárgyakból előír kötelező dolgozatokat, valamint beadandó feladatokat, házi dolgozatokat előre meghatározott és a szaktanár által kiadott időpontokban.

 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgák, osztályozó- és különbözeti vizsgák a tanítási napoktól eltérő időpontokban is lehetnek.

 

A képzés során tanított közismereti tantárgyak:

 • magyar nyelv és irodalom,
 • történelem,
 • matematika,
 • földrajz.
 • informatika,
 • biológia,
 • idegen nyelv - német vagy angol választás szerint.

 

Az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai:

 • magyar nyelv es irodalom (írásbeli + szóbeli)
 • matematika (írásbeli)
 • történelem (írásbeli + szóbeli)
 • idegen nyelv (írásbeli + szóbeli)

 

A kötelezően választandó 5. tárgy a következők egyike lehet

 • biológia,
 • földrajz,
 • informatika.

 

A Premontrei Gimnázium a kötelező érettségi tárgyakból, illetve biológiából, földrajzból és informatikából vállalja, hogy a tanuló választása szerint emelt szintű vizsgára is felkészít.

 

A sikeres érettségi vizsga után tanulóink számára többirányú választási lehetőség adódik:

 • folytathatják tanulmányaikat felsőfokú szakképzésben
 • jelentkezhetnek felsőoktatási intézményekbe.

 

Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik:

 • az általános illetve szakképző iskolában szerzett tudásukat bővíteni kívánják,
 • érettségi vizsgát szeretnének tenni,
 • az érettségi birtokában valamilyen szakképesítés megszerzését tűztek ki célul.


Az érettségire felkészítő képzés lehetséges időtartama

2 tanév (a korábbi tanulmányok beszámításával) azoknak a jelentkezőknek akik,

 • a tanév megkezdéséig betöltik a 18. életévüket,
 • már rendelkeznek szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, amelyet iskolarendszerű képzési formában szereztek közismereti tantárgyak tanulása mellett, vagy
 • a középiskola (gimnázium vagy szakközépiskola) 9. és 10. osztályát eredményesen befejezték.

 

4 tanév azoknak a jelentkezőknek, akik,

 • a tanév megkezdéséig betöltik a 16. életévüket
 • az általános iskola 8. osztályát eredményesen befejezték.

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés helyi tanterve a gimnáziumi oktatás kerettanterve alapján készült.


A képzés költségeiről

Az esti tagozaton a nevelés és oktatás a tanulók számára térítésmentes.

Az alapfeladat ellátásán túl biztosítottak támogatására alapítványi hozzájárulást kérünk, melynek összegét beiratkozáskor jelezzük. (pl.: taneszköz, fénymásolás, adminisztráció, rendezvények, programok, valamint minden egyéb, az alapfeladatot meghaladó többletszolgáltatás)

 

Beiratkozási tudnivalók

A beiratkozás helye: Szombathely, Széchenyi u. 2. (Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium), Tel.: 94/333-699, 06/30-414-6202.; E-mail: gimnazium@szent-norbert.hu

 

Tájékoztatást adnak: Véghné Busics Hilda ig., Kővári Józsefné igh., Horváth Krisztina igh.

 

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: május - június.

(Egyéni elbírálás esetén a meghatározott időpontokon túli jelentkezés is lehetséges)

 

A jelentkezéshez, beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot,
 • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ-kártya,
 • szakmunkásképző vagy szakképzettséget igazoló iskolai bizonyítványt (ami igazolja a 9. es 10. osztály elvégzését közismereti tantárgyak tanulása mellett), (Az évfolyamokba sorolás az előző tanulmányok alapján történik, ezért nem elég hoznia a szakmai végbizonyítványt. Arra a bizonyítványára van szükség, amely az osztályzatait tartalmazza!) vagy
 • iskolarendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben befejezett 9. es 10. osztály bizonyítványának fénymásolatát, vagy
 • általános iskolai bizonyítványt

A felvételi eljárás során megvizsgáljuk, hogy a jelentkező megelőző tanulmányai során teljesítette-e a 9. vagy a 11. osztályba történő felvétel feltételeit. Vizsgáljuk, hogy a 11. évfolyamba jelentkező tanulta-e azokat a közismereti tantárgyakat, melyeket a felnőttoktatási kerettanterv előír. Ha a korábbi tanulmányokból néhány tantárgy beszámítása nem lehetséges, akkor a tanulmányok megkezdésével párhuzamosan időt biztosítunk a felkészülésre és az adott tantárgyból az osztályozó vizsga letételére.

 

A jelentkezőket felvételi vizsga nélkül, a jelentkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló helyek betöltéséig vesszük fel.

 

Egyéb tudnivalók

 1. Az első tanítási heten jegyzetfüzetet, írószert hozzon magával. A tankönyvek és munkafüzetek beszerzésére is ekkor van lehetőség. A tankönyvek az iskolai könyvtárból kölcsönözhetők.
 2. Választható idegen nyelv: az angol vagy a német nyelv.
 3. Kedvezmények: megfelelő feltételek fennállása esetén a felnőttoktatás tanulói is jogosultak a tanulói jogviszonyból eredő kedvezményekre: diákigazolvány, iskoláztatási támogatás (a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő mértékben, és feltételek szerint, amelyektől eltérés esetén kialakult következmények a tanulót terhelik).

SZERETETTEL VÁRJUK KÉPZÉSÜNKRE!

Adatlap jelentkezéshez ... (PDF)