Back to Top

Házirend

Bevezetés


A Házirend az iskolai diákközösség életét konkrét útmutatásokkal szabályozza. Olyan normákat jelöl ki számodra, melyek biztosítják a  keretet  a  közös  együttéléshez,  munkához  és  alkotáshoz.  Mások  munkáját  megbecsülni  tanít,  arra  az  önfegyelemre  nevel,  hogy  aktívan ki tudd fejezni tiszteletedet a személy és a közösség iránt. A szabályok megtartásával ezt fejezed ki a többiek felé: „hiszem, hogy értékes vagy és jó”.


2. A Házirend a következő rendelkezések alapján készült:


• 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről;

• 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról;

• a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.


3. Gimnáziumunk egyházi iskola, fenntartója a Csornai Premontrei Prépostság. Katolikus iskolába jársz, az itt folyó oktatás és nevelés vallásos szemléletű. Mindezt az őszinte, nyílt légkörű osztályfőnöki órák, hittanórák és egyházi események (közös imák, diákmisék, lelkigyakorlatok)  is  szolgálják.  Ha  iskolánkat  választottad, természetes a részvétel a hitéleti programokon, amelyek fontos alkalmai növekedésednek.


4. A premontrei iskolaközösséghez való tartozásodat fejezze ki magatartásod! Büszkén viseld iskolád címerét ünneplő ruhádon! Különösen  tiszteld  iskolánk  zászlaját,  amelyet  a  Premontrei Diákszövetség adományozott a gimnázium újraindulása alkalmából − ez jelképezi a Hazával és a korábban ide járt diákokkal való közösséget.


5. Iskolánk vidéki diákjai a Premontrei Gimnáziumba és a Brenner János Kollégiumba együttesen nyernek felvételt. A kollégistákra az iskolai Házirend mellett a Kollégium házirendje is vonatkozik.


6. A  Házirend  előírásai  a  premontrei  közösség  minden  tagjára nézve kötelezőek, megtartásukért és megvalósulásukért mindenki felelősséggel tartozik. „Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged!”


7. Fontos, hogy a tanuló és tanár megismerje jogait és kötelességeit. Iskolánkban ehhez még hozzátesszük, hogy a jog és a kötelesség fölött áll az istenszeretet és emberszeretet parancsa.

Postacímünk: H-9700 Szombathely, Széchenyi u. 2.;  Tel.: + 36 30 414 6202;  Email: gimnazium @ szentnorbert.hu